โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดโครงการประกวด ACL is Good Project #2019 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงทุนการศึกษากว่า 250,000 บาท

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มในหัวข้อที่สนใจ

เรื่องที่ 1  Good Person   “คนดี ศรีโรงเรียน” Being good at 5 dimensions
Theme : เป็นคนดี ตระหนัก ในความแข็งแรง สมบูรณ์ทั้ง 5 มิติ
ดูรายละเอียดเพิ่ม ได้ที่ https://swis.acl.ac.th/files/temp_news/UjU9BPsxfg_1.pdf
หัวข้อ ที่ 2   Good Community “เสน่ห์แห่ง อัสสัมชัญลำปาง วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันที่น่าหลงใหล” Good community & Fascinating Culture of ACL
  Theme  :ความงดงามทางวัฒนธรรม ความสวยงามของวิถีชีวิต การอยู่รวมกันฉันญาติมิตร ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ดูรายละเอียดเพิ่ม ได้ที่ https://swis.acl.ac.th/files/temp_news/M3Y807kIz3_1.pdf
หัวข้อ ที่  3   Good Environment  “สิ่งแวดล้อมดี” Keep good Environment , love nature
Theme : มีสิ่งแวดล้อมที่ดี รัก  หวงแหนและเสริมสร้าง ธรรมชาติ ที่ดำรงอยู่เกื้อกูลกัน
ดูรายละเอียดเพิ่ม ได้ที่ https://swis.acl.ac.th/files/temp_news/oSPeVharjZ_1.pdf
หัวข้อที่ 4   Good Leader “คิดนำ ล้ำเทคโนโลยี” Spiritual Leadership/ Leadership”
Theme   : ภาวะผู้นำ ตระหนักใน 3 ประเด็นหลัก มีทักษะและจิตวิญาณเหนือ AI
ดูรายละเอียดเพิ่ม ได้ที่ https://swis.acl.ac.th/files/temp_news/EEijvMRwX1_1.pdf
โพสท์ใน Good Community : เสน่ห์แห่ง อัสสัมชัญลำปาง, Good Enviroment : สิ่งแวดล้อมดี, Good Leader : คิดนำ ล้ำเทคโนโลยี, Good Person : คนดีศรีโรงเรียน | ปิดความเห็น บน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดโครงการประกวด ACL is Good Project #2019 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงทุนการศึกษากว่า 250,000 บาท

ACL P.5/6 รักสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

  1. ด.ญ. นพเก้า เทวายะนะ เลขที่17
  2. ด.ญ. ธัญชนก สร้อยสน เลขที่23
  3. ด.ญ. ณัฐกานต์ จักรพรรด์ เลขที่31
  4. ด.ญ. ปิยธิดา มาดำ เลขที่32
  5. ด.ญ. จีรพัฒน์ สุวรรณอัตถ์ เลขที่37
  6. ด.ญ. พรปวีณ์ ศรีวงค์เนียม เลขที่38
  7. ด.ญ. สาริศา ใจซื่อ เลขที่45
โพสท์ใน Good Enviroment : สิ่งแวดล้อมดี | ปิดความเห็น บน ACL P.5/6 รักสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

กลุ่ม Environment รักสิ่งเเวดล้อม ป 5/5

ด.ช.พรรษ โพธิ์ทอง ป5/5 เลขที่ 7

ด.ญ.จิดาภา พันธ์ุพัฒ ป5/5 เลขที่ 6

ด.ญ.ศศิขวัญ อภิวงศ์ ป5/5 เลขที่ 11

ด.ญ.มนัสนีันท์ กิยา ป5/5 เลขที่ 25

ด.ช.ธนภัทร ตุ้ยวงศ์ ป5/5 เลขที่ 22

ด.ช.จิรภัทร บุณยพัธโน ป5/85 เลขที่ 15

โพสท์ใน Good Person : คนดีศรีโรงเรียน | ปิดความเห็น บน กลุ่ม Environment รักสิ่งเเวดล้อม ป 5/5

Glamorous wisdom

1.ด.ญ.ภิรมย์ชนก วัชรชัยกุล ม.3/6 เลขที่ 4

2.ด.ญ.ปัณณพร พวงมณี ม.3/6 เลขที่ 6

3.ด.ช.ปวริศร เครือปาละ ม.3/6 เลขที่ 8

4.ด.ญ.พัชราภรณ์ ไกรจิตเมตต์ ม.3/6 เลขที่ 14

5.ด.ญ.ปรารถนา ปลั่งกลาง ม.3/6 เลขที่ 18

6.ด.ญ.สุกัญญา วนชยางค์กูล ม.3/6 เลขที่ 20

7.ด.ญ.พิมพ์ชนก เดชธงไชย ม.3/6 เลขที่ 31

8.ด.ช.กษิดิส วังคีรี ม.3/6 เลขที่ 40

โพสท์ใน Good Community : เสน่ห์แห่ง อัสสัมชัญลำปาง | ปิดความเห็น บน Glamorous wisdom

Our school is so nice to live

ด.ช.ณัฐดนัย กันตสีล ม.3/4 เลขที่ 9
ด.ช.มนัสวิน มะโนคำ ม.3/4 เลขที่ 10
ด.ช.กิจปพัสร์ แก้วศรีคำ ม.3/4 เลขที่ 19
ด.ช.อกฤษณ์ศร มะโนรมย์ ม.3/4 เลขที่ 21
ด.ช.ณฐกร ธำรงโรจนโกมล ม.3/4 เลขที่ 25
ด.ช.ธนาดล ปวงทุเลา ม.3/4 เลขที่ 31
ด.ญ.สุภารัตน์ เลิศชุ่ม ม.3/4 เลขที่ 33
ด.ญ.กฤตธิรา คำแสง ม.3/4 เลขที่ 34

โพสท์ใน Good Enviroment : สิ่งแวดล้อมดี | ปิดความเห็น บน Our school is so nice to live

นามวงค์

ด.ช.ณภัทร แสนสุข ป.5/4 เลขที่ 22

ด.ญ.จอมขวัญ แสนทิ ป.5/4 เลขที่23

ด.ช.ณัฐพัฒน์ เกิดในวงศ์ ป. 5/4 เลขที่ 24

ด.ญ. ปทิตตา บุญรอด ป. 5/4 เลขที่ 25

ด.ญ.ณภัทร นามวงค์ ป. 5/4 เลขที่ 26

ด.ญ.ประรินนิภา พึ่งสุข ป. 5/4 เลขที่ 27

ด.ญ.ชญาดา นันทหน่อ ป. 5/4 เลขที่ 28

ด.ช.สุทธิพงษ์ สดสุภา ป. 5/4 เลขที่ 29

โพสท์ใน Good Enviroment : สิ่งแวดล้อมดี | ปิดความเห็น บน นามวงค์