โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จัดโครงการประกวด ACL is Good Project #2019 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงทุนการศึกษากว่า 250,000 บาท

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มในหัวข้อที่สนใจ

เรื่องที่ 1  Good Person   “คนดี ศรีโรงเรียน” Being good at 5 dimensions
Theme : เป็นคนดี ตระหนัก ในความแข็งแรง สมบูรณ์ทั้ง 5 มิติ
ดูรายละเอียดเพิ่ม ได้ที่ https://acl.ac.th/images/about/pdf/good-01.pdf

หัวข้อ ที่ 2   Good Community “เสน่ห์แห่ง อัสสัมชัญลำปาง วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันที่น่าหลงใหล” Good community & Fascinating Culture of ACL

  Theme  :ความงดงามทางวัฒนธรรม ความสวยงามของวิถีชีวิต การอยู่รวมกันฉันญาติมิตร ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ดูรายละเอียดเพิ่ม https://acl.ac.th/images/about/pdf/good-02.pdf

ดูรายละเอียดเพิ่ม ได้ที่ หัวข้อ ที่  3   Good Environment  “สิ่งแวดล้อมดี” Keep good Environment , love naturl

Theme : มีสิ่งแวดล้อมที่ดี รัก  หวงแหนและเสริมสร้าง ธรรมชาติ ที่ดำรงอยู่เกื้อกูลกัน

ดูรายละเอียดเพิ่ม ได้ที่ https://acl.ac.th/images/about/pdf/good-03.pdf
หัวข้อที่ 4   Good Leader “คิดนำ ล้ำเทคโนโลยี” Spiritual Leadership/ Leadership”
Theme   : ภาวะผู้นำ ตระหนักใน 3 ประเด็นหลัก มีทักษะและจิตวิญาณเหนือ AI
ดูรายละเอียดเพิ่ม ได้ที่ https://acl.ac.th/images/about/pdf/good-04.pdf

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Good Community : เสน่ห์แห่ง อัสสัมชัญลำปาง, Good Enviroment : สิ่งแวดล้อมดี, Good Leader : คิดนำ ล้ำเทคโนโลยี, Good Person : คนดีศรีโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร